HOME / FILLIMI
 
Mirë se vini në Web - Paraqitjen time në lnternet!
 
Vizitorë të nderuar dhe të mirëpritur. Kam kënaqësinë t'iu përshëndes, këtu në Web-Praninë time. Kjo është një Web - Faqe private ku mund të gjeni:Vëllimet e librave të botuar në vitet 1998, 2003 dhe 2008 (fragmente leksionesh), ku dy të parat nuk e kanë humbur aktualitetin. Megjithatë, botimi i librit te fundit (2008) është i veçantë. Përmbajtjet në tërësinë e tyre ofrojnë ndihmesë të një stimuli moral për ta thyer dhe për t'u shkëputur (pjesërisht) nga mësimdhënia tradicionale. Me zotërimin e shkathtësive për zbatimin efektiv të teknikave, strategjive e modaliteteve të mësimdhënies bashkëkohore, ndihmohet në mënyrë të veçantë Zhvillimi i Mendimit Kritik të nxënësve. Sot nxënësi duke qenë bartës i mësimdhënies, ai ndodhet në epiqëndër. Në tërë shtrirjen e librit synohet TRAJNIMI i nxënësve për të mësuar duke dhënë mësim.
 
Në shkollat tona, të mësuarit me objektiva tashmë ka zënë fill. Objektivat mësimor janë synime afatshkurtëra, të cilat planifikohen për tu realizuar brenda-përbrenda orës mësimore. Ato janë ecuri të prekshme, të cilat do të duhej t'i demonstrojë dhe t'i mbrojë nxënësi, si produkt i të nxënit. Ky libër në vete përmbanë thesar të objektivave në mësimin e matematikës. Provojeni ! Kujtoj që ky botim, aktualisht do të duhej të jetë një lekturë e domosdoshme, për të gjithë matematikanët kosovarë, sa herë që mësojnë matematikë dhe sa herë që flasin për matematikën!
 
Ju dëshiroj lexim dhe qëndrim të këndshëm! në Web - Faqen time
 
Me respekt
Bedri Jaka
 
 
Copyright © 2007 -2011. Aktualizimi i fundit 02.09.2011