SHËNIME PËR AUTORIN

 

 Biografia:

 
Foto nga Viti 1965
Foto nga Viti 1973
Foto nga Viti 1982
Foto nga Viti 1998
Foto nga Viti 2007
Viti 1965
Viti 1973
Viti 1982
Viti 1998
Viti 2008
 

 I lindur në Gjakovë me 2.06.1945. Shkollimin fillor dhe atë të mesëm e kreu në vendlindje. Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore, Dega e Matematikës e kreu në Prishtinë. Në vitin akademik 1980/81 pranohet ligjërues në SHLP- Dega e Matematikës në Gjakovë për lëndët; Analizë matematike II dhe Metodikë e Matematikës. Në periudhën 1989 deri 2003 ishte bashkëpunëtor 14 vjeçar në SHLP në Prizren. Aktualisht punon si mësimdhënës matematike pranë Fakultetit të Edukimit-Qendra në Gjakovë.

 
 Kurset:

Analizë matematike I

Analizë matematike II

Metodikë e Matematikës

Metodikë e Mësimit Elementar të Matematikës

Histori e zhvillimit të Matematikës

Matematikë 1 – Programi Fillor

Matematikë 2 – Programi Fillor

Bedri Jaka është autor i pesë librave universitarë nga lëmi Metodologji e Mësimdhënies së Matematikës dhe për çdo pesëvjeçar botoi nga një libër.

 

1. Metodika e Mësimit të Matematikës, për studentët e SHLP-së, Dega e Matematikës (Prishtinë, 1987)

2. Metodika e Mësimit Elementar të Matematikës, për studentët e SHLP-së, Dega e Mësimit klasor (Prishtinë, 1993)

3. Metodika e Mësimdhënies së Matematikës për studentët e SHLP-së, Dega e matematikës; FSHMN, Dega e Matematikës; Fakultetit Filozofik, Dega e Pedagogjisë (Prishtinë, 1998)

4. Metodika e Mësimit elementar të Matematikës për studentët e Fakultetit të Edukimit, Dega e Mësimit Klasor; Fakultetit Filozofik, Dega e Pedagogjisë (Prishtinë, 2003)

5. Metodologji e Mësimdhënies së Matematikës për studentët e Fakultetit të Edukimit, Programi Fillor dhe Matematikë-Informatikë; FSHMN, Dega e Matematikës; Fakultetit Filozofik, Dega e Pedagogjisë dhe për mësuesit pa shkëputje nga puna (Prishtinë, 2008)

 

Në vazhdim spikasim disa nga vlerësimet afirmative të recensentëve
Akad.dr.sc. Muharrem Berisha dhe dr.sc. Islam Krasniqi:

(3)... “Botimi i këtij teksti do të plotësonte mungesën e madhe që ndihet te ne për këtë lloj të literaturës didaktike–metodike në gjuhën shqipe. Do të ishte ndihmesë e konsiderueshme për përgatitjen e studentëve-arsimtarëve të ardhshëm të mësimit të matematikës në shkollat tona fillore dhe të mesme. Do t’iu hynte në punë edhe arsimtarëve të tashëm të mësimit të matematikës nga praktika e drejtpërdrejtë shkollore”...
 
(4)...”Botimi i këtij teksti do të ndihmojë shumë edhe mësuesit e tashëm të matematikës në plotësimin dhe ngritjen e arsimit metodik të tyre nga fusha e çështje të metodikës bashkëkohore të matematikës të cilat nuk ishin trajtuar në kohën e përgatitjes e të kualifikimit të tyre. Kujtojmë se dorëshkrimi i paraqitur për botim i autorit prof. Bedri Jaka përmban vlera të larta e rëndësi të veçantë dhe ai meriton të botohet si tekst bazë për Metodikën e Mësimit elementar të Matematikës. Do të plotësojë një zbrazësi të kahershme në fushën e metodikës së kësaj lënde mësimore. Jemi shumë të sigurtë se botimi i këtij teksti do të mirëpritet e do të shfrytëzohet madje jo vetëm nga studentët të cilëve iu kushtohet por edhe nga mësuesit e shkollës sonë fillore”...


(5)...” Në këtë dorëshkrim, autori i ka dhënë vend e gjerësi të bollshme teknikave, strategjive e modaliteteve të mësimdhënies bashkëkohore të matematikës. Me zotërimin e shkathtësisë për zbatimin efektiv të tyre, do të ndihmohet në mënyrë të veçantë, zhvillimi i Mendimit kritik të nxënësve si dhe të nxënit dhe mësimi ndërveprues i matematikës në shkollën tonë. Përmbajtjet nga këta kapituj synojnë ndryshim cilësor në organizimin e mësimit të matematikës. Thyejnë mësimdhënien tradicionale të matematikës, të mbështetur kryesisht në forcimin e kujtesës dhe përsëritjen tekstuale të përmbajtjeve programore. Është e pëlqyeshme përpjekja e autorit që këto teknika, modalitete e strategji të reja, nuk jepen vetëm si përshkrime deklarative, por shoqërohen me shumë shembuj të përshtatshëm nga jeta e përditshme e nxënësve.